Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2 i Genetic Analysis AS

OSLO, NORGE – 3 november, 2023 – Den 8 november 2023 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Genetic Analysis AS:s (“GA” eller “Bolaget”) noteringsemission av units under september/oktober 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 22 november 2023. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption att teckna en ny aktie i Bolaget till ett pris av 10,70 NOK per aktie – stängningskursen för GA:s aktie den 2 november var 0,70 NOK per aktie, vilket är väsentligt lägre än teckningskursen och är därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning av aktier.

Mer information om teckningsoptioner av serie TO 2

I samband med Bolagets emission av units inför notering på Spotlight Stock Market under september/oktober 2021 emitterades även 5 390 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market samt registrerade i Euronext VPS Norge. Övergripande villkor och information kring teckningsoptioner av serie TO 2 anges nedan:

  • Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen är 10,70 NOK per ny aktie.
  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rum under perioden 8–22 november 2023.
  • Teckningsanmälan skall göras direkt till Bolaget genom att fylla i, underteckna och skicka dokumentet till Bolaget senast den 22 november 2023. Teckningsanmälan är tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.genetic-analysis.com/ipo-2021/. Teckningsbeloppet skall betalas i norska kronor till Bolagets bankkonto inom två dagar.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 2 är den 20 november 2023.
  • Kommunikation av utfall beräknas ske omkring den 23–27 november 2023.
  • Inga interimsaktier kommer att bokas ut.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är svensk finansiell rådgivare åt GA i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2. Advokatfirman Wiersholm AS är legal rådgivare och DNB Bank ASA agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta:

Eilert Aamodt, CFO

E-post: ea@genetic-analysis.com

För mer information om Genetic Analysis, vänligen kontakta:

Ronny Hermansen, VD

E-post: rh@genetic-analysis.com

Please read the full press release in Swedish: